• slider

    Onze voorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor opdrachten:

Leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan NIVRE-experts en taxateurs.

1 oktober 2022


Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden voor opdrachten aan experts en taxateurs, die uitsluitend gebruikt mogen worden door bij het NIVRE ingeschreven experts (natuurlijke personen/ expertisebureaus).

1.2 Consument: de wederpartij van het Expertisebureau, zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.3 Expertisebureau: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, die als natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon is ingeschreven bij het NIVRE en werkzaamheden verricht op het terrein van schadevaststelling en verwante deskundigheden.

1.4 NIVRE: de Stichting Nederlands Instituut van Register-Experts;

1.5 Opdrachtgever: de wederpartij van het Expertisebureau, zijnde een Consument, een natuurlijk die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon ten aanzien van een (mogelijke) Overeenkomst.

1.6 Overeenkomst(en): contractuele verhouding(en), waarbij het Expertisebureau diensten levert of opdrachten uitvoert voor Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en acceptatie daarvan, aanvragen, mededelingen, contractuele verhoudingen, (op de uitvoering van) Overeenkomsten door het Expertisebureau, en op al hetgeen zich, naar aanleiding of in verband met de aanbiedingen en/of Overeenkomsten, mochten voordoen, ongeacht een eventueel (eerdere) verwijzing van Opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden.

2.2 Verwijst de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst, of in een eerder stadium, naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst het Expertisebureau deze nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand en heeft deze dan ook nimmer geaccepteerd.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op nadere of vervolgovereenkomsten tussen partijen, alsmede op alle Overeenkomsten voortvloeiende uit verbintenissen en voortbouwende nieuwe Overeenkomsten van welke aard ook, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.4 Indien de Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud, of een deel van de inhoud, van deze Algemene Voorwaarden, dient hij dit voor het sluiten van de Overeenkomst in een apart schrijven kenbaar te maken. De door Opdrachtgever voorgestelde afwijkingen zullen enkel gelden wanneer het Expertisebureau dit uitdrukkelijk schriftelijk erkent. Het Expertisebureau behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor de Overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor ook uit welke hoofde dan ook direct of indirect aansprakelijk te kunnen worden gesteld.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

3.1. Alle offertes/prijslijsten etc. zijn vrijblijvend, tenzij deze een door het Expertisebureau aangegeven termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door Opdrachtgever aanvaard, heeft het Expertisebureau het recht het aanbod binnen twee (2) dagen na ontvangst van de aanvaarding door het Expertisebureau te herroepen.

3.2 De Overeenkomst wordt bindend door een schriftelijke bevestiging, waaronder mede verstaan per e-mail, van de opdracht door het Expertisebureau aan de Opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de Opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd. Derhalve komt pas na bevestiging door het Expertisebureau een Overeenkomst tot stand.

3.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in de vorige leden bepaalde de Overeenkomst pas tot stand, indien het Expertisebureau aan de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

3.4 Indien een aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod van het Expertisebureau afwijkt, dan geldt dit als een nieuw aanbod van de Opdrachtgever en een verwerping van het gehele aanbod van het Expertisebureau, ook indien het aanbod van de Opdrachtgever op ondergeschikte punten afwijkt.

3.5 Indien de Opdrachtgever een aanbod doet aan het Expertisebureau, dan is slechts sprake van aanvaarding door het Expertisebureau bij schriftelijke aanvaarding of indien het Expertisebureau met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

3.6 Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk omschreven, maar kunnen niet worden gezien als enige garantie. Deze zijn voor het Expertisebureau slechts bindend, indien het Expertisebureau zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3.7 Elke Overeenkomst wordt aan de zijde van het Expertisebureau aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever – uitsluitend ter beoordeling van het Expertisebureau – bij aanvang van de Overeenkomst voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de Overeenkomst.

3.8 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offertes c.q. opdrachtbevestigingen worden verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 4 Wijzigingen

4.1 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen in de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel van het Expertisebureau of namens het Expertisebureau gedaan door vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van het Expertisebureau, binden het Expertisebureau slechts, indien deze door het Expertisebureau schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Verplichtingen van het Expertisebureau

5.1 Het Expertisebureau neemt bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht (artikel 7:401 BW).

5.2 Een opdracht heeft slechts betrekking op het daarbij aangegeven doel; er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.

5.3 Voor zover daartoe schriftelijk niets is overeengekomen, voert het Expertisebureau de opdracht uit naar eigen inzicht. Het Expertisebureau zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwensman mag worden verwacht.

5.4 Het Expertisebureau is, indien en voor zover het Expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, te allen tijde gerechtigd om bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, die evenwel de nodige kwalificaties beschikken voor de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

5.5 Het Expertisebureau dient de gedragsregels van het NIVRE na te leven, tenzij hiervan expliciet in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken. De gedragsregels zijn te raadplegen via: https://www.nivre.nl/over-het-nivre/klachten-tuchtrecht/.

Artikel 6 Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is jegens het Expertisebureau verplicht om de uitvoering van de opdracht mogelijk te maken binnen de normale werktijden van het Expertisebureau en onder condities die voldoen aan de (toepasselijke) wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

6.2 Bij, of zo spoedig mogelijk na, het verlenen van de opdracht, verstrekt de Opdrachtgever aan het Expertisebureau al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht. Met name dient de Opdrachtgever, indien het Expertisebureau dat verlangt en op de door het Expertisebureau daartoe aangegeven wijze, schriftelijke informatie aan het Expertisebureau te verstrekken.

6.3 Het Expertisebureau moet er vanuit kunnen gaan, dat die gegevens correct en Leveringsvoorwaarden - 1 oktober 2022 Pagina 4 van 12 volledig zijn. Mocht(en) het Expertisebureau en/of door haar aangewezen/ingeschakelde deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de Opdrachtgever gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

6.4 Indien de aanvang en voortgang van de opdracht wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor het Expertisebureau voortvloeiende schade door Opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Deskundigen

7.1 Indien en voor zover het Expertisebureau dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.

7.2 Het Expertisebureau zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het Expertisebureau is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de opdracht hebben verkregen en waarvan weten dan wel konden weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, tenzij een partij op basis van wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan een derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.

8.2 Het Expertisebureau is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de Opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak, tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door het Expertisebureau van één of meer deskundigen.

8.3 Indien het Expertisebureau één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 en 2 van dit artikel, opleggen.

8.4 De Opdrachtgever zal alle informatie, die hij terzake van het Expertisebureau ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij bedoeld zijn.

Artikel 9 Condities voor uitvoering van opdracht

9.1 De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging

10.1 Op grond van (een) voor haar dringende reden(en) zal het Expertisebureau de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de Opdrachtgever mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de Opdrachtgever van een mondeling of schriftelijk - zulks ter keuze van het Expertisebureau - verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.

10.3 De Opdrachtgever zal aan het Expertisebureau de reeds gemaakte kosten en werkzaamheden vergoeden, waarbij de bepalingen van artikel 14 toepassing zullen vinden. Artikel 11.

Artikel 11 Rapport

11.1 Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt het Expertisebureau aan de Opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.

11.2 Telkens wanneer het Expertisebureau dat nodig acht, dan wel partijen dat schriftelijk – waaronder mede verstaan per e-mail - hebben afgesproken, brengt het Expertisebureau tussenrapport aan de Opdrachtgever uit.

Artikel 12 Beëindiging en bewaarplicht

12.1 De werkzaamheden van het Expertisebureau eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging dan wel ontbinding als omschreven in artikel 16) op het moment van indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht.

12.2 Het Expertisebureau zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door het Expertisebureau niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

Artikel 13 Betaling

13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden, zonder enige korting, middels storting of overmaking op een door het Expertisebureau aangewezen (post)bankrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De op het bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.

13.2 Voor zover een afzonderlijke afspraak terzake ontbreekt, geschiedt de betaling in Euro’s, op de wijze als door het Expertisebureau wordt aangegeven.

13.3 Opdrachtgever is niet bevoegd zijn verplichtingen (waaronder zijn betalingsverplichtingen) uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Dit artikellid Leveringsvoorwaarden - 1 oktober 2022 Pagina 6 van 12 geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

13.4 Het Expertisebureau heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.

13.5 Indien de Opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen volgend op factuurdatum heeft gereclameerd wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend. Dit artikellid geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

13.6 Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest, alsmede van de door het Expertisebureau gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

13.7 Indien zich één der in artikel 16 lid 1 genoemde omstandigheden voordoet, is de Opdrachtgever door het enkel plaatsgrijpen van één der voornoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Alle vorderingen van het Expertisebureau op de Opdrachtgever worden in dat geval terstond opeisbaar. Dit artikellid geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 14 Rente en Kosten

14.1 Indien de betalingstermijn (zoals deze is beschreven in artikellid 13.1) wordt overschreden, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever vanaf het overschrijden van de termijn tot de dag van volledige betaling over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, die gelijk is aan de wettelijke handelsrente plus 2%. Bij de berekening van de verschuldigde rente, wordt een maandgedeelte als een gehele maand gerekend. In het geval Opdrachtgever een Consument is, heeft het Expertisebureau slechts de bevoegdheid om de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW in rekening te brengen.

14.2 Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van één van de andere verplichtingen van de Opdrachtgever, is Opdrachtgever, buiten het factuurbedrag en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan het Expertisebureau verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,- en zijn verschuldigd in ieder geval, waarin het Expertisebureau zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de Opdrachtgever van de buitengerechtelijke incassokosten, zonder dat het Expertisebureau gehouden is aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

14.3 In het geval Opdrachtgever een Consument is, zijn de buitengerechtelijke kosten pas verschuldigd nadat de betalingstermijn als bedoeld in artikel 13.1 is verstreken én Consument door het Expertisebureau schriftelijk in gebreke is gesteld om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag nadat deze brief bij Consument is bezorgd de Leveringsvoorwaarden - 1 oktober 2022 Pagina 7 van 12 berekende buitengerechtelijke kosten te voldoen. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten in het geval Opdrachtgever een Consument is in afwijking van artikel 14.2 van de Algemene Voorwaarden berekend volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

14.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is het Expertisebureau bevoegd de nakoming van de jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot uitvoering van de opdracht, op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden of een door het Expertisebureau aanvaarde zekerheid is gesteld. Het Expertisebureau kan ook een dergelijke zekerheid verlangen in het geval zij het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever.

14.5 De Opdrachtgever doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht op verrekening van betalingen. Dit artikellid geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 15 Herroepingsrecht van de Consument

15.1 Het volgende geldt enkel in het geval Opdrachtgeven een Consument is en de Overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte tot stand is gekomen:

a. De Consument heeft het recht om binnen veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst gesloten is de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. b. Indien het Expertisebureau, in overleg met de Consument, binnen de in artikel 15.1.a genoemde termijn begint met de uitvoering van de Overeenkomst of de Overeenkomst al heeft uitgevoerd kan de Consument geen beroep doen op het herroepingsrecht.

15.2. Indien de Consument de Overeenkomst wil herroepen, dient de Consument dit binnen de in artikel 15.1.a genoemde termijn aan te geven. De Consument kan hiervoor gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”. De Consument kan ook het herroepingsrecht inroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring.

15.3. Heeft de Consument de Overeenkomst overeenkomstig artikel 15.2 herroepen geeft het Expertisebureau binnen veertien (14) dagen opdracht om het reeds betaalde bedrag ten aanzien van de Overeenkomst aan de Consument te retourneren.

15.4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

Artikel 16 Beëindiging en ontbinding

16.1 Het Expertisebureau is gerechtigd om haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen en de Overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan, te ontbinden, door een schriftelijke verklaring aan de Opdrachtgever zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien de Opdrachtgever:

a. in staat van faillissement is verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd of overgaat tot gedeeltelijke of gehele liquidatie van zijn bedrijf;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, danwel ingeval het een rechtspersoon betreft, een besluit tot ontbinding wordt genomen;

c. bij beslag van welke aard dan ook;

d. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;

e. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, danwel één of meer van zijn verplichtingen jegens het Expertisebureau niet nakomt;

f. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

g. in algemene zin in al die gevallen waarin, na het sluiten van de Overeenkomst, aan het Expertisebureau omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

16.2 Indien de Opdrachtgever, nadat één of meer van voornoemde gevallen zich heeft voorgedaan en het Expertisebureau om die reden haar werkzaamheden heeft beëindigd, alsnog zijn verplichtingen jegens het Expertisebureau nakomt, zal het Expertisebureau slechts gehouden zijn mondeling of schriftelijk - zulks te harer keuze - verslag te doen van de reeds verrichte werkzaamheden.

16.3 In de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen is het Expertisebureau tevens gerechtigd, te harer keuze, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat zij het verschuldigde bedrag, met eventuele rente en kosten, geheel heeft ontvangen.

Artikel 17 Overmacht

17.1 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst aan de zijde van het Expertisebureau, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers door het Expertisebureau, is het Expertisebureau gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten, dan wel de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de Overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden aan diens (betalings)verplichtingen jegens het Expertisebureau te voldoen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

17.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens het Expertisebureau zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging hiervan; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valuatieverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; infectieziekten, epidemieën, pandemieën en de gevolgen daarvan; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij het Expertisebureau, diens opdrachtgevers of derden die door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

18.1 Het Expertisebureau is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van het Expertisebureau, zijn bestuurders of feitelijk leidinggevende.

18.2 Uitsluitend indien in rechte mocht komen vast te staan dat het Expertisebureau, ondanks het bepaalde in artikel 18.1 van deze Algemene Voorwaarden en anders dan wegens opzet of bewuste roekeloosheid, toch voor enige schade van Opdrachtgever aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Het Expertisebureau beperkt tot de vergoeding van enkel directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de waarde van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief omzetbelasting) bedongen voor één (1) jaar, te weten het jaar waarin de schade of het gebrek heeft plaatsgevonden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan hetgeen verzekeraar van Het Expertisebureau ter zake uitkeert.

18.3 Behoudens het bepaalde in de vorige artikelleden is het Expertisebureau niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) gevolgschade, verlies van gegevens, verontreinigingsschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

18.4 Behoudens aansprakelijkheid van het Expertisebureau krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende

a. ondeugdelijke condities, als bedoeld in artikel 9 en onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 6;

b. onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 6, meer speciaal waar het betreft de door het Expertisebureau verlangde gegevens, voor zover het Expertisebureau de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen;

c. door het Expertisebureau niet verrichte werkzaamheden, voor zover het expertisebureau die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 5 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten;

d. fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door het Expertisebureau bij de uitvoering van de opdracht Leveringsvoorwaarden - 1 oktober 2022 Pagina 10 van 12 wordt gebruikt, tenzij de Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het Expertisebureau in de zorg voor die apparatuur is tekort geschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan het Expertisebureau de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf;

e. het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport;

f. de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 7 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.

18.5 Eventuele aansprakelijkheid van het Expertisebureau is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Expertisebureau in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.

18.6 Iedere vordering tegen het Expertisebureau verjaart één jaar na de datum van indiening van het rapport bij Opdrachtgever. Dit artikellid is niet van toepassing indien Opdrachtgever een Consument is.

18.7 Voor adviezen, die het Expertisebureau verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken van adviezen gerichte Overeenkomst/opdracht ten grondslag ligt, aanvaardt het Expertisebureau geen aansprakelijkheid uit welken hoofde dan ook.

18.8 Opdrachtgever vrijwaart het Expertisebureau tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door het Expertisebureau uitgebrachte rapport. Dit artikel geldt niet indien Opdrachtgever een Consument is.

18.9 Opdrachtgever draagt alle kosten die uit dit artikel bedoelde vrijwaring voortvloeien.

18.10 De aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in dit artikel gelden niet in geval van dood of lichamelijk letsel.

18.11 De in dit artikel genoemde uitsluitingen of beperkingen ten aanzien van de wettelijke aansprakelijkheid van het Expertisebureau, gelden niet in het geval Opdrachtgever een Consument is.

Artikel 19 Persoonsgegevens

19.1 Het Expertisebureau verklaart bij de uitvoering van de Overeenkomst alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. Indien en voor zover in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor en/of samen met het Expertisebureau worden verwerkt zullen partijen de daartoe krachtens de privacy rechtelijke wet- en regelgeving vereiste overeenkomst(en) sluiten.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

20.1 De rechten met betrekking tot alle diensten, die door het Expertisebureau in het kader van de Overeenkomst/opdracht worden gebruikt - waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. - of die het resultaat zijn van de door het Expertisebureau krachtens de opdracht verrichte werkzaamheden - waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, e.d. - berusten uitsluitend bij het Expertisebureau, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden, niet zijnde Opdrachtgever, toekomen.

20.2 Alle rechten van intellectuele eigendom waaronder met name begrepen, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, auteursrechten op verstrekte adviezen, rapporten e.d. met betrekking tot hetgeen (mede) door de Overeenkomst tot stand is gebracht, berusten bij het Expertisebureau. De Overeenkomst strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom, noch tot enige licentie.

20.3 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Expertisebureau niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 2 en lid 3 bedoelde diensten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende diensten bestemd zijn. Dit verbod omvat tevens het uitdrukkelijk of stilzwijgend toestaan van voormelde handelingen.

20.4 Het Expertisebureau is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in verband met door het Expertisebureau verrichte diensten, indien hij die rechten geschonden mocht hebben door gebruik te maken van gegevens(dragers), geschriften of voorwerpen, die aan het Expertisebureau door of vanwege Opdrachtgever ter nakoming van de Overeenkomst zijn verstrekt.

Voor bedoelde aanspraken en/of vorderingen vrijwaart Opdrachtgever het Expertisebureau volledig.

Artikel 21 Klachtenafhandeling en tuchtrechtprocedure

21.1 De Opdrachtgever kan ingeval van onvrede een klacht indienen bij het Expertisebureau.

21.2 De Opdrachtgever heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Tuchtcommissie van het NIVRE, die is ondergebracht bij De Geschillencommissie, NIVRE-klachten.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en Overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door het Expertisebureau is het Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als Leveringsvoorwaarden - 1 oktober 2022 Pagina 12 van 12 zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

22.3 Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de President van de Arrondissementsrechtbank in kort geding, in welk verband slechts de President van de Arrondissementsrechtbank binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende Expertisebureau bevoegd is, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

22.4 Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van het Expertisebureau om zich ter invordering van een factuur en de daarmee gerelateerde interest en incassokosten, in het geval dat ingevolge artikel 14 en 15 de betalingstermijn van een factuur wordt overschreden, te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van het desbetreffende Expertisebureau bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

22.5 Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van het Expertisebureau om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde President van de Arrondissementsrechtbank of Burgerlijke Rechter.

22.6 In het geval Opdrachtgever een Consument is, is de rechter bevoegd die op basis van de wet bevoegd is.